Privatlivspolitik

LOKALBOLIG APS’ DATAPOLITIK

LokalBolig Projektsalg (”Butikken”) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondatafor-ordningen, hvilket bl.a. betyder, at Butikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysnin-ger Butikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG
LokalBolig Projektsalg ApS, Strandvejen 62F, 2900 Hellerup telefon 32 53 22 22, CVR.nr.:3522 4912, e-mail projektsalg@lokalbolig.dk

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
I forbindelse med køb, salg og leje af bolig, herunder besvarelse af henvendelse fra mulige købere, lejere, sælgere og udlejere, tilmelding til LokalBolig’s køberkartotek samt i forbindelse med vurdering af ejen-domme eller såfremt du indgår et samarbejde med Butikken, har Butikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

• Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
• Personnummer/CPR.nr.
• Kontonummer
• Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID
• Økonomiske oplysninger
• Oplysninger om statsborgerskab
• Oplysninger om din bolig, herunder billeder til salgsmateriale

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondatalo-ven og persondataforordningen.

Butikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondata-forordningen, som Butikken har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre ejendomshandler, vurdere kunders ejendomme, finde boliger til kunder, besvare kun-dehenvendelser samt tilmelde kunder til køberkartoteket.

Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at Butikken i forbindelse hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billede-ID, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen. Butikkens behandlingsgrundlag for behandling af oplysninger om dit statsborgerskab, udspringer af nødvendigheden heraf ved tinglysning af ejendomme, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen, herunder erhvervelseslovens § 1, stk. 1.

Butikken kan endvidere behandle oplysninger om CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifi-kation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndig-heder, herunder særligt tinglysningsretten, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.
side 2 af 3

Såfremt du indgår i et samarbejde med Butikken, har Butikken en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger behandles udelukkende af Butikken og hovedkontoret for LokalBolig-kæden, med-mindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt om-fang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, sagens parter og rådgivere (f.eks. advokater). Dit CPR-nr. samt oplysninger om dit statsborgerskab vil blive videregivet til tinglysningsretten i forbindelse med eventuel tinglysning.
Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for Butikkens behandling af din sag.

I forbindelse med oprettelse af din sag i Butikkens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Support-IT (Hosting), Esoft (Boligfotografering), Mindworking/Domidont (Boligsystem og markedsføringssystem) og Nodes/Reload (Hjemmeside), Estatetool (kunde- boligsystem),Wire Agency (Reklamebureau), E-conomic (Regnskab), boligsiden.dk (Markedsføring af din bolig).

Endvidere kan dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til panthavere, udlægshavere, mulige købere, kreditforeninger, banker, ejendomsadministratorer, forsyningsselskaber samt Butikkens boghol-der.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Butikken har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Butikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under sagens behandling, gør indsigelser mod Butikkens behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen, jfr. pkt. 2, vil Butikken ikke længere kunne behandle sagen og sagen vil blive afregnet iht. de ind-gåede aftaler.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Butikken ikke er forpligtet til at ef-terkomme ovenstående rettigheder.
Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos Butikken, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du an-dre indsigelser, skal du rette henvendelse til Anette Uttenthal email: aut@lokalbolig.dk eller Thomas Høeg Mogensen email: thm@lokalbolig.dk.
side 3 af 3

5. DATAPORTABILITET
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. VARIGHED AF OPBEVARING
Personoplysningerne i forbindelse med køb og salg af ejendomme vil blive opbevaret forsvarligt i 10 år fra sagen er arkiveret. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventu-elle ansvarssager. Dine oplysninger kan i visse tilfælde blive opbevaret i op til 30 år, af hensyn til eventuelle ansvarssager, såfremt en ejendom måtte være forurenet.

Oplysninger om mulige købere: Såfremt der ikke indgås en købsaftale, slettes oplysningerne 6 måneder efter seneste aktivitet (via telefon, mail eller app).
Oplysninger om mulige sælgere: Såfremt der ikke indgås en formidlingsaftale, slettes oplysningerne 1 år efter sidste aktivitet.

Oplysninger i køberkartoteket slettes efter 6 måneder, medmindre du bekræfter, at oplysningerne skal op-bevares i yderligere 6 måneder.
Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID opbevares af hensyn til hvidvaskloven i 5 år fra modtagelsen.

Personoplysninger om samarbejdspartnere, opbevares i 6 måneder efter samarbejdet er ophørt.

7. SAMTYKKE
Ved underskrift af dette dokument, giver du samtidig samtykke til, at vi må videregive relevante oplysninger såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer samt cpr-nummer til samarbejdspartnere, såsom køber samt forsyningsselskaber.

8. KLAGE
Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Bor-gergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.